Czy chcesz sprawdzić swoją wiedzę o Ewangeliach?

Pytania, które przeczytasz zostały ułożone na eliminacje wojewódzkie dotyczące znajomości Ewangelii synoptycznych - czyli - Mateusza, Marka i Łukasza.
Sprawdź swoją wiedzę!

1. Od kogo zaczyna się rodowód Jezusa Chrystusa w Ewangelii św. Mateusza ?

a) Dawida b) Jakuba c) Abrahama

2. Na jakie lata przypada powstanie Ewangelii św. Marka ?

a) 30 - 40 b) 60 - 70 c) 80 - 90

3.Kim był z zawodu św. Łukasz ?

a) filozofem b) lekarzem c) teologiem

4. Co oznaczają podane niżej zwroty ?

  1. Talitha Kum
  2. Effatha
  3. Eloi, Eloi lama sabachthani

5. Którego z apostołów, uczniem i towarzyszem wypraw misyjnych był św. Łukasz ?

a) Piotra b) Jana c) Pawła

6. Który prorok przepowiedział: "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, tzn. - Bóg z nami" ?

a) Izajasz b) Jeremiasz c)Ezechiel

7. Jak mieli naimię rodzice Jana Chrzciciela ?

a) Zachariasz, Elżbieta b) Joachim, Anna c) Zebedeusz, Marta

8. Jakie dary złożyli Jezusowi Mędrcy ze Wschodu ?

a) złoto b)kadzidło c) mirrę

9. Uzupełnij brakujący wyraz: "Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż...........wejść do Królestwa Bożego".

a) grzesznikowi b) celnikowi c) bogatemu

10. Gdzie osiadła św. Rodzina po powrocie z Egiptu gdy umarł Herod ?

a) Betlejem b) Jerozolima c) Nazaret

11. Kto wydał rozporządzenie, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie ?

a) Kwiryniusz b) Cezar August c) Tyberiusz

12. Którzy uczniowie powołani przez Chrystusa byli rybakami ?

a) Piotr i Andrzej b) Jakub i Jan c) Filip i Bartłomiej

<

13. Jak miał na imię niewidomy żebrak uzdrowiony przez Jezusa pod Jerychem ?

a) Zacheusz b) Bartymeusz c) Tymeusz

14. Którego dnia po narodzeniu obrzezano dziecię i nadano mu imię Jezus ?

a) 3 b) 8 c) 40

15. W kazaniu na górze Jezus mówi o błogosławieństwach. Ile ich było ?

a) 7 b) 8 c) 10

16. Gdy Jezus uzdrowił epileptyka uczniowie pytali Go, dlaczego oni nie mogli wyrzucić złego ducha i uzdrowić chłopca. Wówczas Jezus im odpowiedział, że "Ten rodzaj można wyrzucić tylko.................."

a) postem b) jałmużną c) modlitwą

17. Jak miał na imię i skąd pochodził członek wysokiej Rady, który poprosił Piłata o ciało Jezusa, żeby je pochować ?

18. Kto powiedział: "Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał Mnie...?

a) Jan Chrzciciel b) Jan Apostoł c) Jezus Chrystus

19. Kogo wg. Ew. synoptycznych wskrzesił Jezus ?

a) córka Jaira b) Łazarz c) młodzieniec z Nain

20. Gdy Chrystus się zapytał: "Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?" Odpowiedź brzmiała, że:

a) Jana Chrzciciela b) Eliasza c) innego proroka

21. Z kim rozmawiał Jezus na Górze Przemienienia ?

a) Mojżesz b) Abraham c) Eliasz

22. Jezus za drugim razem wysłał nie tylko Apostołów żeby głosili Królestwo Boże ale jeszcze innych uczniów. Ilu ?

a) 68 b) 72 c) 84

23. O ilu niewiastach mówił Jezus w przypowieści o pannach roztropnych i nierosądnych ?

a) 5 b) 10 c) 15

24. Kto pomógł człowiekowi, który szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców ?

a) kapłan b) lewita c) samarytanin

25. Ile srebrników otrzymał Judasz od Arcykapłanów za wydanie Jezusa ?

a) 30 b) 35 c) 33

26. Gdy Jezus zmierzał do Jerozolimy w pewnej wsi uzdrowił grupę trędowatych, z których jeden wrócił, żeby mu podziękować. Ilu ich było ?

a) 10 b) 12 c) 13

27. Jak miał na imię zwierzchnik celników, który żeby zobaczyć Jezusa wspiął się na drzewo, a następnie zaprosił Chrystusa do domu.

a) Mateusz b) Zacheusz c) Nikodem

28. W jakim języku był umieszczony napis na Krzyżu Chrystusa ?

a)greckim b) łacińskim c) hebrajskim

29. O kim Jezus powiedział: "U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary" ?

a) o Piotrze b) o Zacheuszu, celniku, który się nawrócił c) o setniku, którego sługa chorował

To tylko niektóre pytania, jeśli masz pomysły innych pytań napisz, chętnie je umieszczę na tej stronie. Odpowiedzi do pytań możesz znaleźć na następnej stronie, sprawdź czy prawidłowo odpowiedziałeś. Dziękuję za czas jaki poświęciłeś na udzielenie odpowiedzi.

Powrót do głównej strony